Valdres Historielag

Heimeside|Lokallag|Skrifter|Bygdebok|Register|Meldingar|

Einangssteinen
Einangssteinen

 

Du finn no registrerte kulturminne alfabetisk under kvart lokallag!

.

Valdres Bygdebok - Band III,

Del 1 og del 2 - samla: . tilsaman: Kroner 500,-

Sjå bygdeboksida for fleire bøker

VALDRES
HISTORIELAG

Leiar/chairman:

............................

Kasserar/cashier: ........................ Olav Bråten, 2960 Røn.
Tlf. 61 34 43 32

Skriftstyrar/secr: ...................... Ivar Aars, 2920 Leira.
Tlf. 61 36 20 72. ........................ E-post til skriftstyret

Bokforvaltar: .............................. Magne Hovda, 2900 Fagernes.
Tlf. 61 36 05 81
E-post til bokforvaltaren

Formål:

Valdres historielag (VH) skal ha til oppgåve:

  1. å spreie kunskap om lokalhistoria og folket i Valdres;
  2. å verne om fortidsminne og å støtte opp om gransking av folkeliv og kultur i gamle dagar. VH skal
  3. også vera eit samarbeidsråd for dei frittståande lokale historielaga i Valdres.

Verksemd:

VH gjev ut årbok for Valdres Historielag, og skal støtte aktivt opp om bygdebokarbeidet. VH skal legge tilhøva til rette for lokallaga ved spreiing av informasjon og impulsar mellom anna ved å skaffe foredragshaldarar og ved tilskiping av kurs/seminar. Laget skal også ta initiativ overfor lokallaga i aktuelle saker.

Saker som no er ute i laga til handsaming er registreing av fiskesløer, låveroser, gamle skibakkar, danseplassar og registrering av kulturminne generelt. Dette nærmar seg nå fullføring og er under innlegging på laget sine heimesider.

Nytt prosjekt er registrering av fornminne. Desse skal filmast med sikte på produksjon av ein videofilm om lokalhistorisk vandring i kvar kommune. Målet er vidare å redigere saman ein film for heile Valdres, som kan nyttast bl. a. i eit informasjonssenter ved museet.

VH er, for historielagsrørsla i Valdres, bindeleddet til Landslaget for Lokalhistorie og andre kulturvernorganisasjonar.

Ein gong i året skal styret skipe til samrådingsmøte for historielaga, bygdeboknemnda og skriftstyret. Beslekta organisasjonar kan også beast inn.

 

Purpose.

The main purpose of Valdres Historical association (VH) is:
1.
To spread knowledge about the local history and the people of Valdres.
2. To protect cultural monuments and to support research on everyday life and culture in the past. VH will
3. also be a co-ordinating committee for the local historical associations in Valdres.

Activities:

VH is publishing the year-book for Valdres, and will support the bygdebook projects. VH will help the local historical societies spread informations and by arranging lectures, seminars etc.


Subjects dealt with at present are:

· registration of fishing traps (fiskesløer)
· " " Valdresroser (a barn decoration)
· registration of ski jumps
· " " old meeting places for dancing and social activities.
· Registration of old cultural objects in general with photos and inclusion on the home page.

VH is the connecting link in Valdres to Landslaget for lokalhistorie.


Once a year VH arranges a conference for the 8 local historical groups and related associations.

Questions?

Please contact:
mailbox valdreshistorielag

 

Vangssteinen
Vangssteinen

Valdres Bygdebok

Valdres Bygdebok. Redaksjonsnemnd:

Formann: Ivar Aars, 2920 Leira
Tlf: 613 62 072

  Har du spørsmål så ta kontakt med:
e-post til valdres historielag
 
 

Heimeside|Lokallag|Skrifter|Bygdebok|Register

formgjeving: Nils Leine, 2975 Vang i Valdres